• PIETEIKTIES
 • PREČU PIRKŠANAS UN ATGRIEŠANAS NOTEIKUMI

  1. Pamatnoteikumi

  Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas preces e-salonā www.fejosnamai.lt (turpmāk - Pircējs) un PROHO, UAB (turpmāk - Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, kad Pircējs iegādājas preces e-veikalā. Iegādājoties preces Pircējs piekrīt šo Noteikumu piemērošanai.

  2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

  2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs ir izveidojis prieču grozu e-veikalā, norādījis piegādes adresi, izvēlējies maksājuma veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, noklikšķina uz pogas "Pasūtīt" un ir derīgs līdz pilnīgai šajā līgumā noteikto saistību izpildei. Gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt visiem Noteikumiem vai to daļai, viņš nedrīkst veikt pasūtījumu.v

  3. Pārdevēja tiesības

  3.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt e-veikala darbu vai stabilu darbību vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējs bez iepriekšēja brīdinājuma var ierobežot, apturēt (pārtraukt) piekļuvi e-veikalam un neatbild par nekādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

  3.2. Pārdevējam ir tiesības uz laiku vai uz nenoteiktu laiku pārtraukt e-veikala darbību bez atsevišķa brīdinājuma un neatbild par nekādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

  3.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šos Noteikumus, grozītos Noteikumus publicējot e-veikala tīmekļa vietnē. Grozījumi stājas spēkā no publicēšanas dienas visiem pēc publicēšanas slēgtajiem darījumiem.

  3.4. Pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

  4. Pārdevēja pienākumi

  4.1. Pārdevējs apņemas pielikt pūles, nodrošinot Pircējam iesp¬ēju pienācīgi izmantot e-veikala sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs nesniedz nekādas garantijas, ka e-veikals darbosies nepārtraukti vai datu pārraide būs bez kļūdām. Pārdevējs nav atbildīgs par nekādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar e-veikala darbības traucējumiem un (vai) datu pārraides kļūdām.

  4.2. Pārdevējs svarīgu apstākļu gadījumā, nespējot piegādāt Pircējam pasūtīto preci, apņemas piedāvāt analogu preci, un, ja Pircējs atsakās pieņemt preces analogu, 5 darba dienu laikā atgriezt Pircēja samaksāto naudu. Šajā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču neizsniegšanu.

  4.3. Pārdevējs apņemas ievērot citas šajos noteikumos noteiktās prasības.

  5. Pircēja tiesības

  5.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces e-veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

  5.2. Pircējam (patērētājam) ir tiesības atteikties no e-veikalā noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju, rakstveidā par to paziņojot Pārdevējam 14 darba dienu laikā no preču piegādes dienas. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju tikai tādā gadījumā, ja prece ir kvalitatīva, nav sabojāta un nav būtiski mainījies tās izskats.

  5.3. Pircējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

  6. Pircēja pienākumi

  6.1. Pircējam ir jāsamaksā preču un to piegādes cena, kā arī citi maksājumi (ja tādi ir noteikti, slēdzot līgumu) un jāpieņem pasūtītās preces. Pircējs norēķinās par precēm, izmantojot savu interneta banku, uz kuru tiek nodrošināta saite no e-veikala (ja Pārdevējs ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar Pircēja banku), vai veicot maksājumu no jebkuras citas bankas uz Pārdevēja kontu, kas norādīts "Rekvizītos".

  6.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtie dati, Pircējam tie nekavējoties jāatjaunina.

  6.3. Pircējam jāapstiprina maksājuma uzdevums Pircēja interneta bankā, uz kuru tiek nodrošināta saite no e-veikala (ja Pārdevējs ir noslēdzis attiecīgu līgumu ar Pircēja banku), vai veicot maksājumu no jebkuras citas bankas un jānosūta Pārdevējam atsevišķs paziņojums par veikto maksājumu ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc klikšķa uz pogas "Pasūtīt". Ja maksājuma uzdevums šajā termiņā netiek apstiprināts, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkšanas - pārdošanas līguma. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas, un Pārdevējs apņemas izpildīt pirkšanas - pārdošanas līgumu tikai tad, kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas vai Pircēja par veikto samaksu par izvēlētajām precēm.

  6.4. Pircējam ir jāievēro citas prasības, kas noteiktas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

  7. Preču piegāde

  7.1. Preces piegādā transporta uzņēmums.

  7.2. Ja vēlaties nosūtīt preces uz apmaksātām vietām, vislabāk būtu sazināties ar mums pa e-pastu: [email protected] un mēs apspriedīsim iespējas.

  7.3. Parasti preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 1-3 darba dienu laikā no saņemtā maksājuma par precēm, ja preces atrodas Pārdevēja noliktavās. Pārdevējs negarantē, ka preces visos gadījumos tiks piegādātas iepriekšējā teikumā norādītajā termiņā, īpaši, ja pasūtītās preces nav Pārdevēja noliktavās. Preču piegāde tiek veikta visā Lietuvas Republikas teritorijā, ieskaitot Kuršu kāpu.

  7.4. Precīzs preču piegādes datums un laiks ir norādīts Pārdevēja sniegtajā paziņojumā Pircējam pa e-pastu, kuru Pircējs norādījis reģistrācijas formā. Attiecīgi Pircējs, noslēdzot pirkšanas un pārdošanas līgumu, apņemas katru dienu pārbaudīt minēto e-pastu, līdz tiks saņemts paziņojums par preču piegādi.

  7.5. Sūtījuma piegādes laikā Pircējam vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi jāpārbauda sūtījuma iepakojuma stāvoklis, preču daudzums, kvalitāte un sortiments.

  7.5.1. Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts, bet atbilst preču daudzumam, kvalitātei, sortimentam, Pircējam vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvim sūtījuma iepakojuma bojājumi jānorāda datu transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu reģistrā vai papīra piegādes apstiprinājumā.

  7.5.2. Ja tiek noteikta neatbilstība (-s) preču daudzumā un / vai kvalitātē un / vai sortimentā, Pircējs vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvis nedrīkst pieņemt sūtījumu. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvi aizpilda speciālu sūtījumu pārbaudes aktu, kurā atzīmē konstatētos pārkāpumus.

  7.5.3. Ja Pircējs vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvis pieņem sūtījumu un parakstās transporta uzņēmuma pārstāvja sniegtajā datu reģistrā vai papīra piegādes apstiprinājumā un atzīmē par sūtījuma iepakojuma bojājumu, tiek uzskatīts, ka preces tika piegādātas bojātā sūtījuma iepakojumā, tomēr preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumiem, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu reģistrā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā ir pienācīgi veikti.

  7.5.4. Pēc tam, kad Pircējs vai, atkarībā no gadījuma, Pircēja pārstāvis pieņem sūtījumu un p parakstās transporta uzņēmuma pārstāvja sniegtajā datu reģistrā vai papīra piegādes apstiprinājumā bez piezīmēm, tiek uzskatīts, ka preces tika piegādātas nebojātā iepakojumā, preču daudzums, kvalitāte, sortiments atbilst pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumiem, papildu pakalpojumi, kas norādīti datu reģistrā vai piegādes apstiprinājumā papīra formā ir pienācīgi veikti.

  7.6. Piegādājot preces uz Pircēja norādīto adresi, tiek uzskatīts, ka preces Pircējam ir nodotas, neatkarīgi no tā, vai preces faktiski pieņem Pircējs vai jebkura cita persona, kas preces pieņēma norādītajā adresē. Ja preces plānotajā piegādes dienā netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas, par to informē Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības celt pretenzijas Pārdevējam saistībā ar preču nepiegādāšanu vai novēlotu piegādi.

  8. Preču atgriešana

  8.1. Ja Pircējs (patērētājs) atsakās no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, kā tas paredzēts Noteikumu 3.2.punktā, preces tiek atgrieztas uz Pārdevēja rēķina, un Pircēja samaksātā nauda par precēm tiek atgriezta 14 darba dienu laikā no preču atgriešanas uzņēmuma birojā.

  8.1.1. Preces tiek atgrieztas oriģinālā preču un sūtījuma iepakojumā kopā ar preču dokumentiem. Pirms preču atgriešanas pircējam noteikti jāsazinās ar pārdevēju pa tālruni vai e-pastu [email protected]

  8.1.2. Pircējs ir atbildīgs par pienācīgu atgriezto preču komplektāciju un iepakošanu. Ja preces nav nokomplektētas un (vai) pareizi iepakotas, Pārdevējs atgrieztās preces nepieņem.

  8.1.3. Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās tika izmantotas un/vai sabojātas un/vai ir zaudējušas preces izskatu (preču vai to iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai pārbaudītu preci, netiek uzskatītas par būtiskām preču izskata izmaiņām).

  8.2. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām vai Pircējam (patērētājam) nepatīk iegādātās preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija (izņemot tiesību aktos noteiktās preces, kuras Pircējam nav tiesību mainīt (atgriezt) , jo viņam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija).

  8.3. Visos atgriešanas gadījumos pircējam ir jāsazinās ar iepriekš minētajiem kontaktiem, un tikai pēc informācijas saņemšanas no menedžera, veikt atgriešanu ar kurjeru vai nogādāt preces norādītajā adresē.

  9. Kopīga atbildība

  9.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas reģistrācijas veidlapā norādīto datu nepareizuma vai neprecizitātes dēļ.

  9.2. Par pirkšanas un pārdošanas līguma, kas tika noslēgts, izmantojot elektronisko veikalu, pārkāpšanu puses atbild Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

  9.3. Pircējam ir jāaizsargā savi pieteikšanās dati e-veikalam un tos nedrīkst izpaust, jānodrošina, lai dati būtu zināmi tikai viņam pašam un datus izmantotu tikai viņš pats, kā arī nenodot vai kā citādi neļaut citām personām piekļūt minētiem datiem vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieteikšanās dati ir kļuvuši zināmi citai personai, nekavējoties par to informēt Pārdevēju, kā arī nekavējoties informēt Pārdevēju par pieteikšanās e-veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja identifikācijas kodu, tiek uzskatītas par Pircēja veiktajām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

  9.4. Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu mājaslapās sniegto informāciju, pat ja Pircējs piekļūst šīm mājaslapām, izmantojot saites Pārdevēja e-veikalā.

  9.5. Pārdevējs neatbild par to, ka e-veikalā redzamās preces pēc to krāsas, formas vai citiem parametriem neatbilst faktiskajam preču izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora īpašību dēļ.

  9.6. Radīto zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tās vainas dēļ nodarītos tiešos zaudējumus.

  10. Personas datu apstrāde

  10.1. Veicot pasūtījumu, Pircējam ir jāiesniedz Pārdevējam personas dati, kas ļauj Pārdevējam identificēt Pircēju, piegādāt Pasūtījumu, sazināties, ja nepieciešams iegūt papildu informāciju vai (ar klienta piekrišanu) izmantot tos tiešā mārketinga nolūkos.

  10.2. Iesniedzot Pasūtījumu, Pircējs piekrīt, ka uz viņa norādīto e-pasta adresi un tālruņa numuru tiks nosūtīti informatīvie paziņojumi, kas nepieciešami Preču pasūtījuma izpildei.

  10.3. Pircējam, kurš nevēlas, lai viņa e-pasta adresi vai tālruņa numuru turpinātu izmantot tiešā mārketinga nolūkos, par to jāpaziņo Pārdevējam.

  10.4. Pārdevējs apstiprina, ka Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti tikai Preču pirkšanas no Pārdevēja un tiešā mārketinga nolūkos (izņemot gadījumus, kad Pircējs Noteikumu 10.3. punktā norādītajā kārtībā paziņo, ka nevēlas, lai viņa personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga vajadzībām). Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina Preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pienācīgu izpildi. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus drīkst izpaust trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.

  10.5. Personas dati, kurus Pircējs izmanto, veicot pārskaitījumus no saviem kredīta vai debeta kontiem Pārdevējam banku sistēmās, tiek apstrādāti droši, izmantojot Secure Socket Layer (SSL) sertifikātus. Pilnīgu atbildību par šiem personas datiem uzņemas bankas, kuras izmanto Pircējs.

  10.6. Pircējam kā datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kā tiek apstrādāti viņa personas dati, tos labot, dzēst vai iebilst pret to apstrādi.

  10.7. Lai Pircējam nodrošinātu pilnvērtīgas e- veikala iespējas, Pircēja datorā (ierīcē) Pārdevējs ievada informāciju - sīkdatnes. Ierakstīto informāciju Pārdevējs izmanto kā iepriekšēja e-veikala apmeklētāja identificēšanai, informācijas par pirkumiem, kas pievienoti Pircēja Preču grozam, saglabāšanai, vietnes apmeklēšanas statistikas vākšanai. Pircējam ir iespēja apskatīt, kādu informāciju (sīkdatnes) Pārdevējs ieraksta, un viņš var izdzēst dažus vai visus saglabātos sīkfailus. Pircējam ir arī tiesības iebilst pret informācijas (sīkdatņu) ierakstīšanu un izmantošanu viņa datorā (ierīcē), un šajā gadījumā noteiktas e- veikala funkcijas viņam var būt nepieejamas. Pieņemot Noteikumus, Pircējs piekrīt informācijas ierakstīšanai viņa datorā (ierīcē). Pircējs var jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu, mainot sava tīmekļa pārlūka iestatījumus vai sazinoties ar Pārdevēju.

  10.8. Jebkurš pieprasījums vai norādījums, kas saistīts ar personas datu apstrādi, Pircējam jāiesniedz Pārdevējam rakstveidā. Saņemot šādu Pircēja pieprasījumu vai norādījumu, Pārdevējs ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā sniedz rakstisku atbildi Pircējam.

  10.9. Ja Pircējs nepiekrīt šajā Noteikumu sadaļā norādītajiem Personas datu aizsardzības noteikumiem, Pircējs zaudē tiesības izmantot E- veikala pakalpojumus.

  11. Informācijas sūtīšana

  11.1. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas formā norādīto e-pasta adresi.

  11.2. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus nosūta Pārdevējam, izmantojot datus, kas norādīti e-veikala augšdaļā (pa tālruni +37065090903 un pa e-pastu [email protected]).

  12. Nobeiguma noteikumi

  12.1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa Pārdevēja e-veikala mājaslapā sniegtā informācija (ieskaitot, bet ne tikai, šos Noteikumus, informāciju par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, Pircēja tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma, īstenošanas kārtību, Pārdevēja sniegtos preču uzturēšanas pakalpojumus un garantijas (ja tādas ir) tiek uzskatīta par izsniegtu Pircējam rakstveidā.

  12.2. Visi strīdi, kas rodas no pirkšanas un pārdošanas līguma starp Pircēju un Pārdevēju vai saistībā ar to, tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, domstarpības tiek risinātas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.