Maģija veidot omulīgas mājas un patīkamu ikdienu!
Maģija veidot omulīgas mājas un patīkamu ikdienu!

Preču iegādes un atgriešanas noteikumi

1. Pamatnoteikumi

Šie pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā — Noteikumi) nosaka personas, kas iegādājas preces e-salonā www.fejasnams.lv, (turpmāk tekstā — Pircējs) un uzņēmuma UAB PROHO (turpmāk tekstā — Pārdevējs) savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces elektroniskajā veikalā. Iegādājoties preces, Pircējs piekrīt ievērot šos Noteikumus.

2. Pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšana

2.1. Pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs elektroniskajā veikalā ir noformējis iepirkumu grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu, iepazinies ar šiem Noteikumiem un nospiedis pogu “Pasūtīt”, un ir spēkā līdz brīdim, kad tiek pilnībā izpildītas visas attiecīgajā līgumā norādītās saistības. Ja Pircējs nepiekrīt visiem Noteikumiem vai noteiktai to daļai, viņš nedrīkst iesniegt pasūtījumu.

3. Pārdevēja tiesības

3.1. Ja Pircējs mēģina kaitēt elektroniskā veikala darbam vai stabilai darbībai vai pārkāpj savas saistības, Pārdevējs var bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt (pārtraukt) Pircēja iespēju izmantot elektronisko veikalu un neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

3.2. Pārdevējam ir tiesības īslaicīgi vai uz neierobežoti ilgu laiku pārtraukt elektroniskā veikala darbību bez atsevišķa brīdinājuma, un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

3.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt šos Noteikumus, publicējot grozītos Noteikumus elektroniskā veikala vietnē. Grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas brīža un attiecas uz visiem darījumiem, kas tiek veikti pēc grozījumu publicēšanas.

3.4. Pārdevējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

4. Pārdevēja pienākumi

4.1. Pārdevējs apņemas pielikt pūles, lai izveidotu tādus apstākļus, kuros Pircējs varētu pareizi izmantot elektroniskajā veikalā sniegtos pakalpojumus. Pārdevējs nesniedz nekādas garantijas, ka elektroniskais veikals darbosies bez pārtraukumiem un ka datu nodošana notiks bez kļūdām. Pārdevējs neatbild ne par kādiem Pircēja zaudējumiem, kas saistīti ar elektroniskā veikala darbības traucējumiem un/vai ar datu nodošanas kļūdām.

4.2. Ja, rodoties attaisnojošiem apstākļiem, Pārdevējs nevar piegādāt Pircējam pasūtīto preci, Pārdevēja pienākums ir piedāvāt analogu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analogu preci, Pircēja pienākums ir 10 darbadienu laikā atdot Pircējam samaksāto naudu. Šādā gadījumā Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču nepiegādāšanu.

4.3. Pārdevējs apņemas ievērot citas šajos Noteikumos noteiktās prasības.

5. Pircēja tiesības

5.1. Pircējam ir tiesības pirkt preces elektroniskajā veikalā, ievērojot šos Noteikumus un Lietuvas Republikas tiesību aktus.

5.2. Pircējam (lietotājam) ir tiesības atteikties no elektroniskajā veikalā noslēgtā preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju, par to rakstiski ziņojot Pārdevējam 14 darbadienu laikā no preces piegādes dienas. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma ar Pārdevēju tikai tādā gadījumā, ja prece ir kvalitatīva, nav sabojāta un pēc būtības nav mainījies tās izskats.

5.3. Pircējam ir citas tiesības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir jāapmaksā preces un to piegāde, kā arī jāveic citi maksājumi (ja tādi tiek norādīti, noslēdzot līgumu) un ir jāpieņem pasūtītās preces. Pircējs maksā par precēm, izmantojot internetbanku, saite uz kuru ir norādīta elektroniskajā veikalā (ja Pārdevējam ar Pircēja banku ir noslēgts atbilstošs līgums), vai veicot maksājumu no jebkuras citas bankas uz Pārdevēja kontu, kas norādīts sadaļā “Rekvizīti”.

6.2. Ja mainās Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītie dati, Pircējam nekavējoties tie ir jāatjaunina.

6.3. Pircējam ir jāapstiprina maksājuma pārskaitījums Pircēja internetbankā, saite uz kuru ir norādīta elektroniskajā veikalā (ja Pārdevējam ar Pircēja banku ir noslēgts atbilstošs līgums), vai ir jāveic maksājums no jebkuras citas bankas, kā arī atsevišķā elektroniskā vēstulē ir jānosūta Pārdevējam paziņojums par maksājuma veikšanu ne vēlāk kā 24 stundas pēc pogas “Pasūtīt” nospiešanas. Ja Pircējs neapstiprina maksājuma pārskaitījumu norādītajā termiņā, Pārdevējam ir tiesības uzskatīt, ka Pircējs ir atteicies no pirkšanas un pārdošanas līguma. Pircēja izvēlētās preces tiek rezervētas un Pārdevējs apņemas izpildīt pirkšanas un pārdošanas līguma saistības tikai tad, kad Pārdevējs saņem apstiprinājumu no Pircēja bankas vai Pircēja par izvēlēto preču apmaksas izpildi.

6.4. Pircējam ir jāievēro citas prasības, kas paredzētas Noteikumos un Lietuvas Republikas tiesību aktos.

7. Preču piegāde

7.1. Preces piegādā transporta uzņēmums.

7.2. Ja vēlaties saņemt preci vietā, uz kuru tiek veikta piegāde par maksu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi info@fejasnams.lv, lai pārrunātu piegādes iespējas.

7.3. Parasti preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi 1–2 darbadienu laikā no maksājuma saņemšanas brīža, ja preces ir Pārdevēja noliktavās. Pārdevējs negarantē, ka preces visos gadījumos tiks piegādātas iepriekšējā teikumā norādītajā termiņā, jo īpaši, ja pasūtītās preces nav Pārdevēja noliktavās. Ja preču noliktavā nav vai tās ir jāizgatavo, preču piegāde ilgst 1–5 dienas. Preču piegāde tiek veikta visā Latvijas teritorijā.

7.4. Preču piegādes precīzu datumu un laiku Pārdevējs norāda Pircējam paziņojumā, nosūtot to uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Noslēdzot pirkšanas un pārdošanas līgumu, Pircējs attiecīgi apņemas katru dienu pārbaudīt minēto e-pastu, līdz viņš saņem paziņojumu par preču piegādi.

7.5. Sūtījuma piegādes laikā Pircējam vai Pircēja pārstāvim (atkarībā no gadījuma) kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi ir jāpārbauda sūtījuma iepakojuma stāvoklis, preču daudzums, kvalitāte un sortiments.

7.5.1. Ja tiek konstatēts sūtījuma iepakojuma bojājums, taču preču daudzuma, kvalitātes un sortimenta neatbilstība netiek konstatēta, Pircējam vai Pircēja pārstāvim (atkarībā no gadījuma) ir jāapliecina sūtījuma iepakojuma bojājums transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu apkopošanas ierīcē vai papīra formāta piegādes apstiprinājumā.

7.5.2. Ja tiek konstatēta preču daudzuma, kvalitātes un/vai sortimenta neatbilstība, Pircēja vai Pircēja pārstāvja (atkarībā no gadījuma) pienākums ir nepieņemt pasūtījumu. Šādā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai Pircēja pārstāvi (atkarībā no gadījuma) aizpilda īpašu sūtījuma pārbaudes aktu, kurā atzīmē visas konstatētās neatbilstības.

7.5.3. Ja Pircējs vai Pircēja pārstāvis (atkarībā no gadījuma) pieņem sūtījumu un parakstās transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu apkopošanas ierīcē vai papīra formāta piegādes apstiprinājumā, kā arī apliecina sūtījuma iepakojuma bojājumu, tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas bojātā sūtījuma iepakojumā, taču preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst pirkšanas un pārdošanas līguma noteikumiem un papildu pakalpojumi, kas norādīti datu apkopošanas ierīcē vai papīra formāta piegādes apstiprinājumā, ir pienācīgi izpildīti.

7.5.4. Ja Pircējs vai Pircēja pārstāvis (atkarībā no gadījuma) pieņem sūtījumu un parakstās transporta uzņēmuma pārstāvja iesniegtajā datu apkopošanas ierīcē vai papīra formāta piegādes apstiprinājumā, nepievienojot piezīmes, tiek uzskatīts, ka preces ir piegādātas nebojātā sūtījuma iepakojumā, preču daudzums, kvalitāte un sortiments atbilst pirkšanas un pārdošanas līguma noteikumiem un papildu pakalpojumi, kas norādīti datu apkopošanas ierīcē vai papīra formāta piegādes apstiprinājumā, ir pienācīgi izpildīti.

7.6. Kad preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, tiek uzskatīts, ka preces Pircējam ir nodotas neatkarīgi no tā, vai preces faktiski pieņēma Pircējs vai jebkura cita persona norādītajā adresē. Ja plānotajā preču piegādes dienā preces netiek piegādātas, Pircējs nekavējoties, taču ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas informē par to Pārdevēju. Pretējā gadījumā Pircējs zaudē tiesības izteikt Pārdevējam pretenzijas, kas saistītas ar preču nepiegādāšanu vai piegādes kavēšanu.

8. Preču atgriešana

8.1. Ja piegādātā prece neatbilst kvalitātes prasībām vai Pircējam (lietotājam) nepatīk iegādātās preces forma, lielums, krāsa, modelis vai komplektēšanas iespējas (izņemot tiesību aktos norādītās preces, kuras Pircējam nav tiesību iemainīt (atdot) tādēļ, ka viņam nepatīk preces forma, lielums, krāsa, modelis vai komplektēšanas iespējas), prece tiek atgriezta atpakaļ par Pircēja līdzekļiem. Pārdevējs Pircējam 14 dienu laikā no atgriešanas brīža atgriež samaksāto naudu.

8.1.1. Preces tiek atdotas atpakaļ oriģinālajā preces un sūtījuma iepakojumā kopā ar preces dokumentiem. Pirms preču atdošanas atpakaļ Pircējam noteikti ir jāsazinās ar Pārdevēju pa norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi info@fejasnams.lv.

8.1.2. Par atgriežamās preces pienācīgu sakomplektēšanu un iepakošanu atbild Pircējs. Ja prece nav sakomplektēta un/vai pienācīgi iepakota, Pārdevējs nepieņem atdodamo preci.

8.1.3. Preces netiek pieņemtas atpakaļ, ja tās ir lietotas, sabojātas un/vai ir zaudējušas preču izskatu (preces vai tās iepakojuma izskata izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai apskatītu preci, netiek uzskatītas par būtiskām preces izskata izmaiņām).

8.2. Visos preču atdošanas gadījumos Pircējam ir jāvēršas pie Pārdevēja, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju, un tikai pēc informācijas saņemšanas no darbinieka ir jāatdod prece atpakaļ ar kurjera starpniecību vai nogādājot preces uz norādīto adresi.

9. Kopēja atbildība

9.1. Pircējs atbild par reģistrācijas veidlapā norādīto datu patiesumu. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas kļūdainu vai neprecīzu reģistrācijas veidlapas datu dēļ.

9.2. Par tāda pirkšanas un pārdošanas līguma pārkāpšanu, kas noslēgts, izmantojot elektronisko veikalu, puses atbild Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

9.3. Ņemot vērā Lietuvas Republikas Elektroniskā paraksta likuma 8. panta 3. daļas noteikumus, Pircējs vienojas ar Pārdevēju, ka Pircējs pierakstās elektroniskajā veikalā, izmantojot pieteikuminformāciju (atpazīšanas datus), lai apstiprinātu savas veiktās darbības, un ka šādam Pircēja darbību apstiprinājumam ir Elektroniskā paraksta likuma 8. panta 1. daļā norādītā elektroniskā paraksta juridiskais spēks (t.i., tam ir tāds pats juridisks spēks kā parakstam rakstiskajos dokumentos, un to var izmantot kā pierādīšanas līdzekli tiesā). Pircējam ir jāsargā savi dati, ko viņš izmanto, lai pieteiktos elektroniskajā veikalā, un viņš nedrīkst tos atklāt, kā arī Pircējam ir jānodrošina, lai dati būtu zināmi tikai viņam un lai tos izmantotu tikai viņš; Pircējs nedrīkst nodot datus citiem un citādā veidā radīt apstākļus, ka citām personām šie dati kļūtu zināmi vai ka tās varētu šos datus izmantot. Ja rodas aizdomas, ka elektroniskā veikala pieteikuminformāciju varēja uzzināt cita persona, vai ja šī informācija ir nozagta vai publiskota, Pircējam ir nekavējoties jāziņo par to Pārdevējam. Tiek uzskatīts, ka visas darbības, kas tiek veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, veic Pircējs, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

9.4. Pārdevējs neatbild par informāciju, kas sniegta citu uzņēmumu vietnēs, pat ja Pircējs nonāk šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja elektroniskajā veikalā esošās saites.

9.5. Pārdevējs neatbild par to, ka elektroniskajā veikalā attēlotās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem neatbilst reālajam preces lielumam, formai un krāsai Pircēja lietotā monitora īpašību dēļ.

9.6. Ja rodas zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radušos tiešos zaudējumus.

10. Personas datu apstrāde

10.1. Nospiežot pogu “Pasūtīt”, Pircējs apstiprina, ka viņš un viņa pārstāvji (Pircējs ir saņēmis piekrišanu no saviem pārstāvjiem) piekrīt iesniegt Pārdevējam savus personas datus un neiebilst, ka Pircēja un/vai viņa pārstāvju iesniegtos personas datus Pārdevējs apstrādās gan Pircēja un/vai viņa pārstāvju identificēšanai, līgumu slēgšanai un saistību izpildei (tirdzniecībai internetā), gan tiešā mārketinga nolūkos. Pārdevējs norāda, ka Pircēja (ja tā ir fiziska persona) un viņa pārstāvju personas kodus Pārdevējs neizmantos tiešā mārketinga nolūkos.

10.2. Atzīmējot izvēles rūtiņu blakus vienumam “Jaunumu abonēšana”, Pircējs norāda, ka viņš un/vai viņa pārstāvji (Pircējs ir saņēmis piekrišanu no saviem pārstāvjiem) piekrīt, ka Pārdevējam iesniegtie personas dati tiktu nodoti Pārdevēja izvēlētām trešajām personām tiešā mārketinga nolūkā, kā tas ir atrunāts nākamajā teikumā. Atzīmējot izvēles rūtiņu blakus vienumam “Jaunumu abonēšana”, Pircējs norāda, ka viņš un/vai viņa pārstāvji (Pircējs ir saņēmis piekrišanu no saviem pārstāvjiem) piekrīt saņemt informācijas un reklāmas materiālus par pakalpojumiem un precēm no Pārdevēja un/vai no Pārdevēja izvēlētām trešajām pusēm uz reģistrācijas veidlapā norādīto un/vai citu Pircēja un/vai viņa pārstāvju adresi, uz mobilo tālruni īsziņas vai zvana veidā un/vai uz e-pastu.

10.3. Nospiežot pogu “Pasūtīt”, Pircējs apstiprina, ka viņš (ja Pircējs ir fiziska persona) un viņa pārstāvji ir informēti par savām tiesībām iepazīties ar saviem personas datiem, ko Pārdevējs apstrādā, kā arī veidu, kādā tie tiek apstrādāti, pieprasīt labot vai iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības un nepiekrist savu personas datu apstrādei, ja dati tiek apstrādāti, neievērojot tiesību aktu prasības.

10.4. Nospiežot pogu “Pasūtīt”, Pircējs apstiprina, ka viņš un viņa pārstāvji zina par savām tiesībām atteikties iesniegt savus personas datus, taču saprot, ka personas dati ir nepieciešami un obligāti, lai viennozīmīgi identificētu Pircēju un/vai tā pārstāvjus līgumu slēgšanas un saistību izpildes nolūkos (tirdzniecībai internetā) un ka, neiesniedzot personas datus un/vai nepiekrītot, ka tie tiktu apstrādāti iepriekš norādītajos nolūkos, Pircējs un viņa pārstāvji nevarēs noslēgt līgumu un/vai izpildīt tā saistības.

11. Informācijas sūtīšana

11.1. Pārdevējs sūta visus paziņojumus uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi.

11.2. Pircējs ar visiem paziņojumiem un jautājumiem vēršas pie Pārdevēja, izmantojot elektroniskā veikala augšdaļā norādīto kontaktinformāciju (tālrunis:+371 20 46 4446; e-pasta adrese: info@fejasnams.lv).

12. Beigu noteikumi

12.1. Pircējs un Pārdevējs vienojas, ka visa informācija, kas ir pieejama Pārdevēja elektroniskā veikala vietnē (tostarp, bet ne tikai, šie Noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvātās preces, pakalpojumi un to īpašības, kārtība, kādā tiek īstenotas Pircēja tiesības atteikties no pirkšanas un pārdošanas līguma, Pārdevēja nodrošinātie preces kopšanas pakalpojumi un garantijas (ja tādas tiek sniegtas)), tiek uzskatīta par iesniegtu Pircējam rakstiskā veidā.

12.2. Visas nesaskaņas, kas ir radušās saistībā ar pirkšanas un pārdošanas līgumu starp Pircēju un Pārdevēju, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja nesaskaņas neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tās ir jārisina Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.